طراحی سایت
Live Tabs

نام: نگار

نام خانوادگی:فرامرزی

رشته و مقطع تحصیلی:کارشناسی مهندسی تجهیزات پزشکی

سمت: مسئول واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان

سابقه کار:

پست الکترونیکی:

تلفن داخلی:

 

 
جستجو