طراحی سایت
Live Tabs

 

 

نام: حشمت 

نام خانوادگی: ستار رستمی

رشته و مقطع تحصیلی:کارشناس حسابداری

سمت: مسئول امور مالی بیمارستان

سابقه کار: 

پست الکترونیکی:

تلفن 08423232968:

  

 

نام: مریم

نام خانوادگی: وحیدی زاده

رشته و مقطع تحصیلی:کارشناس حسابداری

سمت: حسابدار بیمارستان

سابقه کار: 2سال

پست الکترونیکیmvahidizadeh@yahoo.com:

تلفن 08423232968:

 

 

 
جستجو