طراحی سایت
Live Tabs

 

نام:صوفی

نام خانوادگی: جمالی

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس اقتصاد

سمت: رئیس اداره امور عمومی

سابقه کار:9سال

پست الکترونیکی::

 

 

  

نام :منوچهر

نام خانوادگی: احمدی

رشته و مقطع تحصیلی:کارشناس ارشد اقتصاد نظری

سمت:مسئول کارگزینی بیمارستان

سابقه کار:10سال

پست الکترونیکی

تلفن داخلی 

 

 

جستجو