طراحی سایت
Enter Title

ممیزی بالینی(Clinical Audit):

ممیزی بالینی فرایندی است برای ارتقای کیفیت خدمات بالینی که از مجموعه ای از فعالیتهای به هم مرتبط تشکیل شده است. برای مثال:

  • درصد CPR  های موفق
  •  درصد افراد مبتلا به زخم بستر در بیماران بستری در ICU

گام های ممیزی بالینی:

  1. انتخاب موضوع ممیزی
  2. بررسی وضعیت موجود
  3.  تعیین استاندارد ها
  4. طراحی و انجام مداخله اصلاحی
  5. ممیزی مجدد اثر بخشی و تهیه گزارش فعالیت ها

جستجو