طراحی سایت
Enter Title

مشارکت بیمار و جامعه(patient&public involvement):

"بیماران در طی سفرشان در سیستم سلامت حق دارند که با احترام و صداقت با آنها رفتار شده و در هر جا که امکان داشته باشد، بتوانند در تصمیم گیری در مورد درمانشان، شریک شوند." 
 
یکی از مهمترین جنبه های حاکمیت بالینی است. و باید کلیه کارکنان مرکز از اهمیت پاسخگو بودن نسبت به بیماران و همراهان آنها آگاه باشند. برای بوجود آوردن چنین محیطی بایستی اقدامات زیر صورت گیرد.

1    
-تهیه بروشور حاوی اطلاعات مرکز از جمله خدمات قابل ارائه در مرکز،پوشش بیمه، روزهای ارائه خدمت، نحوه دسترسی به پزشک  معالج
-2     
راه اندازی سیستم مدیریت صف
-3     
مکانیسم جمع آوری نظرات و پیشنهادات و شکایات
-4     
رضایت سنجی ازبیماران به شکل منظم و مداوم
-5      
مشاوره به بیماران و مدیریت خدمات ارتباطی (Patient Advice and Liaison Services)
-6     
فرهنگ انعطاف پذیری و مشارکتی
-7     
مشارکت بیمار و همراهان در تصمیم گیری درمان
-8     
اطلاع رسانی و کسب رضایت بیمار در خصوص امور پژوهشی
-9     
حمایت از گروه‌های آسیب پذیر جامعه
10  
-مراقبت‌های محترمانه و توام با همدردی در دوره پایان زندگی
-11   
حفظ حریم خصوصی بیمار و صیانت از آن
-12   
اخذ رضایت آگاهانه در مورد اقدامات درمانی پرخطر از بیمار یا ولی قانونی

جستجو