طراحی سایت
Enter Title

مدیریت کارکنان(Staff management):

 

بیماران حق دارند که توسط کارکنانی حرفه ای با مهارت ها و تخصص های مرتبط و به روز، تحت مراقبت قرار گیرند."

این حوزه شناخته شده ترین جنبه از حاکمیت بالینی است که به دلیل خصوصیات مدیریت نظام ارائه خدمات، فعالیت‌های شناخته شده ای برای آن در جریان است. در این بخش، هدف تامین و تضمین حضور به هنگام ،و کافی با صلاحیت و توانمندی اولیه پرسنل ارائه کننده خدمات، بعنوان اصلی ترین ورودی در فرایند خدمت می باشد.

  •  خط مشی ها، روش های اجرایی به روز شده و ایجاد قراردادها بر اساس نیازهای عملکردی و فرآیند سازمان
  •  پایش عملکرد کارکنان
  •  توانمندسازی کارمندان Personal Development plan

جستجو