طراحی سایت
Enter Title

مدیریت خطر(Risk management):

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

"بیماران حق دارند که انتظار داشته باشند، مراقبت از آنها علاوه بر تطابق با بهترین شرایط و استانداردها و آخرین شواهد علمی و بالینی، سلامتی ایشان را دچار مخاطره نسازد."

این شیوه، روش‌هائی برای جلوگیری از وقوع حوادث، بازبینی و ارزیابی نظام مند حوادث به وقوع پیوسته و همچنین روش‌هائی برای کنترل خطرات و کاهش احتمال بروز خطاها و خطرات ناشی از آن ها ارائه می شود. هدف اصلی مدیریت خطر کاهش احتمال آسیب دیدگی بیمار و کارکنان است. یعنی شیوه هایی از عملکرد را معرفی می کند که احتمال آسیب دیدن بیمار و پرسنل با آن کاهش می یابد.

درحقیقت این شیوه موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهد.

  • کاهش ریسک بالینی
  • پایش شکایات از نظر بررسی بروز خطر و ریسک
  • سیستم های گزارش دهی
  • سلامت و ایمنی بیماران و کارکنان
  • جلوگیری از رویدادهای نامطلوب
جستجو