طراحی سایت
Enter Title

استفاده از اطلاعات(Use of information):

"اطلاعات، زیربنای هر سیستم دارای استاندارد و کیفیت است."

در این بخش منظور اصلی، برقراری فرهنگ، نظام و در نهایت ساز و کارهایی است که در آن درس های گرفته شده از اجزای مختلف حاکمیت بالینی به مشارکت با دیگران گذاشته می شود.در این راستا ثبت اطلاعات به منظور بررسی شاخص های تعیین شده و پایش از طریق اینگونه معیارها صورت می پذیرد. این اطلاعات فن آوری شده باعث هماهنگی سازمانی‌و بین سازمانی بوده و نقش موثری در نظام سلامت کشور دارد.

 استفاده از فناوری اطلاعات

 مدیریت جامع اطلاعات  (Development- Comprehensive Management of Data)

 ایجاد و ارائه اطلاعات برای بیماران ( Information for Patient)

 ارتباط با برنامه های آینده ( Link to Future Agenda)

جستجو