طراحی سایت
Enter Title

اثربخشی بالینی(Clinical Effectiveness):

 

"استفاده از بهترین دانش به دست آمده از پژوهش، تجربه بالینی و ترجیحات بیمار برای رسیدن به نتایج مطلوب در روند مراقبت از بیمار"

سنجش اثر مداخلات بالینی، اعم از اثرات درمانی یا عوارض، بخش کلیدی و اصلی نظام حاکمیت بالینی است، اگرچه دشوارترین آن‌ها نیز می باشد. بهترین دانش، برگرفته از پ‍ژوهش، تجربه بالینی و ترجیحات بیمار برای دستیابی به فرایندها و نتایج مطلوب مراقبت از بیماران می باشد.در این بخش نتایج درمانی و عوارض مورد انتظار از مداخلات درمانی شایع، به شکل عینی و قابل اندازه گیری تعریف و فرآیندی متناسب و کاربردی برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به وجود می‌آید هم‌چنین تجزیه و تحلیل و بازخورد مناسب به آن طراحی و پیاده سازی می شود.

جستجو