طراحی سایت
Enter Title

آموزش و یادگیری(Education&Training):

"حاکمیت بالینی نیازمند آن است که توسط فرهنگی که برای یادگیری مداوم ارزش قائل شده و آن را کلید موفقیت در مسیر ارتقای کیفیت می داند، پایه ریزی شود."

آموزش مداوم بر اساس نیازهای حرفه ای پرسنل از اصول مهم حاکمیت بالینی است. اینکار را می توان با روش های مصاحبه و پرسشنامه و در عین حال با استفاده از نیازهای هر شغل انجام داد. لذا می توان حیطه زیر را برای آموزش و توسعه لحاظ کرد:

-    برنامه آموزشی لازم برای داشتن آگاهی، حفظ و ارتقای دانش ، مهارت و نگرش لازم برای عملکرد حرفه ای با کیفیت برای کارکنان تدوین و اجرا شود.

  •   تخصیص زمان آموزش جهت کارکنان
  •  استراتژی و برنامه عملی مشخص
  • مدیریت آموزش
  •  استفاده از نتایج PDP جهت برنامه ریزی آموزشی
  •  ارزیابی آموزشی جهت یافتن نیازهای آموزشی جدید
  •  بررسی گزارش خطاهای پزشکی در جهت ارائه آموزش لازم

جستجو