طراحی سایت
Live Tabs

 

نام: زینب

نام خانوادگی: بختیاری

سمت: معاونت آموزشی

سابقه کار:7سال

شماره داخلی:


سوپروايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامايي مركز آموزشي – درماني، توانبخشي و پژوهشي را تحت نظارت مدير پرستاري و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد:
1- تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت )
2- تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجويان، خانواده، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامايي و كاركنان جديد الورود )
3- اولويت بندي نيازهاي آموزشي
4- تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي
5- اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشاركت ساير گروه ها
6- تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط
7- تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي، خدمات پرستاري مورد نياز مددجويان
8- هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروه هاي پرستاري و مامايي
9- پيشنهاد تهيه كتب، مجلات، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامايي
10- تشكيل كميته آموزشي، پژوهشي پرستاري
11- هماهنگي، همكاري و مشاركت جهت تشكيل و شركت كاركنان در كلاس هاي آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط
12- پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال كاركنان در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
13- همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نيازسنجي آموزشي
14- همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت، در امر آموزش
15- همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش
16- ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس، جزوه / پمفلت و …)
17- همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي
18- هدايت و آموزش كاركنان در راستاي:
الف- حسابرسي كيفي خدمات پرستاري و مامايي
ب- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات
ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو
19- هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط
20- هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات، پوسترها، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان
21- ثبت و گزارش كليه فعاليت هاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري
22- كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
23- كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها
24- ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق:
- كنترل و حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده
- بررسي رضايت مندي مددجويان
- بررسي رضايت مندي كاركنان
25- كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت هاي مختلف ) در برنامه‌هاي آموزشي براساس سرانه آموزش
26- مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان پرستاري
27- شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط با پرستاري 

آزمون راههای پیشگیری و کنترل بیماری ها ی قلبی عروقی ویژه کلیه کارکنان شاغل در بیمارستان(بجز نیروهای طرحی)

جهت دریافت فایل آموزشی مربوط به آزمون بر روی آیکون زیر کلیک نمایید.

 

جستجو